Föreningen


En ekumenisk gemenskap på kristen grund.
SKROLLA NER

Föreningens namn är Böneberget och den har sitt säte i Värnamo kommun. Föreningen är ekumenisk och bjuder in till bön för Sveriges land och folk samt bedriver därmed förenlig verksamhet på kristen grund.

Bakgrund


Sedan 2011 finns en uttalad vision om ekumenisk bön. Vi upplevde att Gud ville ett ekumenisk Böneberg i Värnamo. Från den 9 april 2011 har vi samlats varje lördag kl. 08:00-10:00 till bön.

För att visionen om Böneberget som en sant allkristen och ekumenisk plats skulle kunna fortsätta att förverkligas, formades en allkristen grupp som ställde sig bakom visionen. Gruppen ville vara med och betjäna vårt land och folk i bön. 2016 bildades föreningen Böneberget.

Mellan åren 2011 och 2024 samlades vi på Lidnäs Gård och Kapell som då var i Pingstkyrkan Arkens ägo. Sedan 8 juni 2024 samlas vi i Rönnhults Missionshus.

Styrelsen


Föreningens styrelse består av följande personer:
Siv Celinder, kassör
Stig Ericsson, vice ordförande
Per Jonsson, ledamot
Gunlög Lindén, sekreterare
Fredrik Lönn, ordförande

Ekonomi


Ekonomi är en naturlig del i att visionen kring Böneberget kan förverkligas, men vi har valt att inte ha ekonomi i fokus mer än nödvändigt.
Bönebergets verksamhet bärs av frivilliga gåvor, där var och en ger efter vad den upplever att Gud visar. Föreningen har också tagit beslutet att inte ta ut någon medlemsavgift.

Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta,
inte med olust eller tvång,
för Gud älskar en glad givare.

2 Korinterbrevet 9:7

Stadgar


Stadgar för föreningen Böneberget

§ 1. Namn
Föreningens namn är Böneberget och den har sitt säte i Värnamo kommun.

§ 2. Föreningens ändamål
Föreningen är ekumenisk och bjuder in till bön för Sveriges land och folk samt bedriver därmed förenlig verksamhet på kristen grund.

§ 3. Organ
Föreningens organ är:
1) årsstämman
2) Styrelsen
3) Revisorer

§ 4. Medlemskap
Föreningen är öppen för alla fysiska personer som kan ställa sig bakom föreningens ändamål. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När fullständigt ifylld anmälan om medlemskap inkommit är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen.

§ 5. Ansökan om medlemskap
Ansökan om medlemskap skall ske till styrelsen. Beslut meddelas sökanden utan dröjsmål och föreningens medlemmar vid kommande årsstämma.

§ 6. Utträde och uteslutning
Utträde meddelas till styrelsen. Om medlem motarbetar föreningens syfte och ändamål har styrelsen rätt att utesluta en sådan.

§ 7. Medlemsavgiften
Föreningen tar inte ut någon medlemsavgift. Detta kan ändras om det beslutas av årsstämman.

§ 8. Ansvar
Ingen medlem har personlig äganderätt till föreningens egendom eller personlig ansvarighet för dess förbindelser.

§ 9. Årsstämma
Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsstämma skall avhållas senast före april månads utgång. Extra årsstämma kan avhållas när 2/3 delar av styrelsen så finner eller när 2/3 delar av föreningens medlemmar så påkallar. Kallelse till årsstämma skall ske skriftligen till föreningens medlemmar senast fyra veckor före årsstämmodagen. Kallelse till extra årsstämma skall ske skriftligen till föreningens medlemmar senast två veckor före stämmodagen.

§ 10. Rösträtt vid årsstämma
Alla som har medlemskap har rösträtt.

Årsstämman är beslutsmässig med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet.

Rösträtt tillfaller även ledamot av styrelsen, dock inte ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisorer.

Omröstning och val skall ske öppet, om sluten omröstning inte begärs.

För att beslut skall vara giltigt krävs enkel majoritet utom för ärenden, som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens upplösning.

Vid lika röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst utom i fråga om val, då avgörandet sker med hjälp av lottning.

§ 11. Förslag till ärenden vid årsstämma
Ärenden skall, för att kunna behandlas på årsstämman, ha anmälts skriftligen till styrelsen senast två veckor i förväg, undantag från detta gäller ärenden som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens upplösning.

Vid extra årsstämma får beslut inte fattas i andra frågor än de som angetts i kallelsen.

§ 12. Ärenden på årsstämman
1. Årstämmans öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande, vice ordförande och protokollförare för stämman
4. Val av två personer att justera mötets protokoll
5. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna
6. Fastställande av dagordning
7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
8. Föredragning av revisorernas berättelse
9. Fastställande av balansräkning och resultaträkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Val av ordförande
12. Val av övriga ordinarie ledamöter
13. Val av valberedning
14. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant
15. Övriga frågor
16. Årsstämmans avslutande

§ 13. Styrelsen
Styrelsen är, när årsstämman ej är samlat, föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen skall bestå av 4 ledamöter utöver ordförande. Styrelsens ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år och på så sätt att halva styrelsen väljs varje år. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig när över hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 14. Styrelsens åligganden m.m.
Ledningen av föreningens verksamhet tillkommer styrelsen.
Det åligger styrelsen
att verkställa av årsstämman fattade beslut.
att handha föreningens ekonomiska angelägenheter och därutöver låta föra räkenskaper.
att till årsstämman avge årsredovisning för senaste avslutade räkenskapsåret samt förslag till budget för kommande räkenskapsår.
att besluta om inval respektive uteslutning av medlemmar.

§ 15. Föreningens ledning
Styrelsen för föreningens talan och övervakar dess verksamhet. Ordföranden är sammankallande i styrelsearbetet.

§ 16. Räkenskaper
Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår.

§ 17. Revision
För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses två revisorer samt en revisorssuppleant. Revisionsberättelse ställs till årsstämman och överlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsstämman. I revisionsberättelsen skall revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 18. Stadgeändring
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. För ändring av eller tillägg till dessa stadgar krävs beslut på årsstämma med en majoritet av minst 2/3 av samtliga avgivna röster.

§ 19. Föreningens fasta egendom
Inköp, försäljning, inteckning och pantsättning av föreningens fasta egendom beslutas av årsstämman.

§ 20. Föreningens upplösning
Förslag om föreningens upplösning skall framställas senast tre månader före den årsstämma det önskas behandlat. Beslut kan ej tas förrän samtliga medlemmar beretts tillfälle att yttra sig. Beslut om föreningens upplösning är giltigt endast om det fattas av två på varandra följande årsstämmor och stöds av minst 2/3 av de vid vardera årsstämman avgivna rösterna. Beslutas om föreningens upplösning skall dess behållna medel lämnas till förening som enligt årsstämman främjar föreningens ändamål enligt §2.

§ 21. Tolkning av stadgarna
Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening, tills frågan avgjorts av årsstämman.

Antagna vid årsstämman 2016-05-26.